Maitoa taidolla Itä-Suomessa – hanke loi tulevaisuuden kuvaa maitosektorilla menestymiseen

04.11.2014

MaitoTaito-hanke toteutettiin ProAgriassa laajana ylimaakunnallinen kolmen maakunnan ja valtakunnallisen keskusorganisaation merkittävänä Itä-Suomen maitosektoriin kohdistuvana hankkeena. MaitoTaidolla oli konkreettiset tavoitteet, hyvin tunnistetut sidosryhmätarpeet sekä oikein tunnistetut asiakastarpeet ja näkemys toteutustavoista. – Hankkeen vaikuttavuustulokset olivat mittavat itäsuomalaiselle maitosektorille. Mukana olleiden yritysten vuodessa meijeriin toimittaman maitomäärän maakunnittainen keskiarvo nousi jokaisessa hankemaakunnassa, kertoo hankepäällikkö Tarja Pirkkalainen Pohjois-Savosta.

Vahvat tulokset

Hankkeeseen sisältyi paljon uusia asioita, niiden eteenpäinvientiä ja osaamisen kehittämisen paikkoja. Laaja tarjonta hankkeeseen osallistuville asiakkaille koettiin hyväksi. Toiminta ja pilotoinnit osoittivat, että menetelmät olivat tuloksellisia ja oppiminen tapahtuu hyvässä vuorovaikutuksessa eri menetelmillä ja mikä tärkeintä opitut asiat siirtyivät monella hankeasiakkaalla suoraan käytäntöön. – Pedagogisesti katsottuna hankkeessa tehtiin merkittäviä avauksia oppimisen uudistamiseksi. Tämä vahvisti ProAgrian osaamista merkittävästi koulutushankkeiden toteuttajana ja osaamisen kehittäjänä, sanoo hankevastaava Anna Liimatainen ProAgria Pohjois-Karjalasta.

Merkittävimpiä tuloksia hankkeessa saavutettiin Benchmarking-pienryhmissä, hallitusmallipalavereissa, oppimisnavetan antamien mahdollisuuksien kautta, kansainvälisen tiedon hakemiseen monilla ja eri tavoilla, luomutuotannon keskeisissä asioissa, johtamisessa erityisesti tuotantotalouden parantamisessa, pelto- ja navettaprosessien kehittämisessä sekä uusien sähköisten toimintatapojen käyttöönotossa.
– Hankkeessa testattiin myös tulevaisuuden uusia toimintatapoja mm. prosessitehokkuuden parantamista SixSigman avulla. Työpakettien sisällöt olivat onnistuneita ja muodostivat luontevan ja kattavan kokonaisuuden, arvioi palvelu- ja kehityspäällikkö Pekka Häkkinen ProAgria Etelä-Savosta.

Fokus arjessa taustalla tavoitteet, uusi toiminta ja tulokset

MaitoTaidossa aiheet valittiin huolella asiakkaiden tarpeista. Tarpeiden sisälle nivottiin hankkeen keskeisiä tavoitteita, jolloin tartuntakahva oli arjen asioissa, mutta ne toteuttivat tuotannollisia ja tuloksellisia tavoitteita. Ajanmukainen ja innovatiivinen markkinointi sai hankeasiakkaat innostumaan asioista, jolla varmistettiin riittävän laaja myös ylimaakunnallinen osallistuminen. Hankkeen asioihin ja ryhmiin muodostui luontevaa imua, kun tieto uudenlaisista menettelytavoista ja tekemisestä levisi.
– Ylimaakunnallinen osallistuminen oli asiakkaiden mielestä positiivinen asia, koska liikkuminen eri maakuntiin hyödynnettiin uusien verkostojen muodostamisen kannalta, kertoo viestintä- ja markkinointijohtaja Suvi Anttila ProAgria Keskusten Liitosta.

Ylimaakunnallisuus vaati myös projektin vastuuryhmien vetäjiltä uudenlaista osaamista ja yhteistä tekemistä. Yhteistä tekemistä painotettiin kaikissa suunnittelutapaamisissa keskeisinä asioina ideoiden levittäminen, asiantuntijuuden jakaminen ja asiakkaiden verkostoitumisen aikaansaaminen. Perustan ylimaakunnallisuudelle loi MaitoTaito-hankkeen toimiva organisointi ja selkeä strategia, tavoitteet ja mittarit. Nämä loivat pohjan hyvälle yhdessä tekemiselle ja tulosten aikaansaamiselle.

MaitoTaito-hankkeen johtamiselle loi hyvän viitekehyksen toimiva suunnittelut, itsearvioinnit, auditoinnit ja laajasti toteutetut palautteen haut myös siten että niiden avulla pystyttiin hankkeen aikana suuntaamaan uudelleen asioiden kehittymistä.

Tyytyväiset hankeasiakkaat

Kerättyjen palautteiden perusteella hankeasiakkaat saavuttivat hyvin tuloksia maitomäärissä, tuotantokustannusten alentamisessa, verkostoitumisessa, uusien toimintatapojen käyttöönotossa ja investointien hahmottamisessa. – Olennaista tulevaisuuden kannalta on, että maitoa tuotetaan entistä tehokkaammin: prosessit kunnossa, yhdistettynä maito-pelto-talousnäkökulmat. Toisaalta vaikuttaa se, että tehdään investointeja ja kasvetaan. Tässä MaitoTaito-hanke tuotti hyvää tulosta, pohtii Pirkkalainen.

Hankkeeseen osallistuneet asiakkaat pohtivat ja hakivat taustoja omien investointiensa toteuttamiselle. Tässä asiassa MaitoTaito-hankkeen tehtävänä oli luoda tulevaisuuden kuvaa maitosektorilla menestymiseen. Loppukyselyssä oli nähtävissä MaitoTaito-hankkeeseen osallistujien maidontuottajien merkittävät investointiajatukset lähivuosina.

Lisätietoa:

Tarja Pirkkalainen, hankepäällikkö, ProAgria Pohjois-Savo, 0400 347 143, tarja.pirkkalainen@proagria.fi

Pekka Häkkinen, palvelu- ja kehityspäällikkö, ProAgria Etelä-Savo, 0400 381 432, pekka.hakkinen@proagria.fi

Anna Liimatainen, hankevastaava, ProAgria Pohjois-Karjala, 040 301 2421, anna.liimatainen@proagria.fi

Suvi Anttila, viestintä- ja markkinointijohtaja, ProAgria Keskusten Liitto, 020 747 2492, suvi.anttila@proagria.fi

 

MaitoTaito-hankkeen loppuraportti on luettavissa kokonaisuudessa osoitteessa: https://www.proagria.fi/sites/default/files/attachment/loppuraportti_maitotaito_30062014_0.pdf

Jaa

Artikkelit

Ajankohtaista

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.